Wycena przedsiębiorstwa

Zależnie od celu, w jakim wycena ma być przeprowadzona, dokonuję rekomendacji i koordynuję proces wyceny wartości przedsiębiorstw wybranymi metodami

  • majątkowymi, 
  • dochodowymi,
  • mieszanymi.

Współpracuję w tym obszarze z uznanymi ekspertami:

  • biegłymi rewidentami,
  • rzeczoznawcami majątkowymi - w zakresie szacowania wartości aktywów przedsiębiorstwa, a także
  • doradcami finansowymi, udzielającymi wsparcia w pozyskaniu środków finansowych z różnych źródeł.